Informujemy, iż Ewinner sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni w dniu 31.08.2023 r. została przejęta przez spółkę Premium Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (KRS 0000677966).

 

W związku z tym, zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27/04/2016r/ z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) dalej zwane RODO informujemy, iż:

1.        Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka pod firmą Premium Management spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, przy ul. Legionów 126-128, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000677966, kapitał zakładowy: 368 973 010,00 zł (wpłacony w całości), NIP 586-227-30-23, REGON: 221516706.

2.        W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi prosimy o kontaktowanie się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem

-       e-mail: iodo@pmsa.pl,

-       adres pocztowy: Premium Management S.A., Gdynia, 81-472 ul. Legionów 126-128.

3.        Cele, podstawy przetwarzania i okres przechowywania danych osobowych.

 Dane osobowe będą przetwarzane w celach:

a)      zapewnienia zgodności ze szczególnymi obowiązkami prawnymi, określonymi w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Ustawie o grach hazardowych, Ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej, Ustawie o rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane osobowe są przetwarzane - przez okres trwania umowy a także po jej zakończeniu, przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego po usunięciu konta.

b)     udokumentowania wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze takich, jak prowadzenie ewidencji wypłaconych wygranych na podstawie wydanych na żądanie imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej. Podstawą przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Czas przetwarzania wynosi 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła jej wypłata.

c)       rozpatrywania reklamacji oraz zapytań. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu należytej obsługi Klientów eWinner. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub w celu podjęcia innych działań w związku ze złożoną reklamacją, nie dłużej jednak niż 1 rok od złożenia reklamacji lub do czasu zakończenia ewentualnych roszczeń.

4.        Administrator może przetwarzać podane przez Państwa następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, dane finansowe.

5.        Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora oraz mogą być przetwarzane przez uprawnione organy publiczne, podmioty dostarczające korespondencję, podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego, podmioty świadczące usługi techniczno-technologiczne w tym IT, Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie upoważnienia bądź umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.

6.        Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

7.        Państwa dane osobowe zostały pozyskane od Spółki Ewinner sp. z o.o.

8.        Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych mają Państwo prawo do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

9.        Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

10.       Administrator nie będzie przetwarzał Państwa danych w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

 

powrót